ÇED İzleme ve Kontrolü

ÇED İzleme, Kontrol ve Çevre  Denetimi

Çevresel etki ve değerlendirmesi (ÇED)   altında yapılması planlanan projenin çevreye verebileceği olumlu yada olumsuz zarar ve etkilerinin belirlenmesi, çevreye verebileceği zararların önlenmesi yada çevreye vereceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınması planlanan önlemlerin, projenin yapılması için seçilen yer ve teknolojik seçenekler ile birlikte projenin değerlendirilmesi ve uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde yapılacak çalışmalardır.

Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince  yapılması planlanan projenin proje sahibince  izlenme, kontrol etme ve gerekli yerlere bildirme yükümlüğü vardır.

Cevresel etki ve değerlendirme kapsamında yapılması planlanan projenin ÇED Yönetmeliği nin   Ek 1 listesi uyarınca projelerle ilgili kararın  “  ÇED Olumlu Kararı ” olması durumunda ilgili mevzuatlar gereği alınan diğer izinlerle birlikte yatırımın başlangıç, inşaat öncesi,  inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan izleme raporları yetkili kurumlara sunulmalıdır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Sonucu ÇED  Olumlu  yada  ÇED Olumsuz Kararı

ÇED Yönetmeliği kararınca gerçekleştirilmesi planlanan poroje kapsamında Bakanlığa sunulan rapor  Bakanlık tarafından  üye komisyon sayısınca çoğaltılması istenir. Çogaltılması istenilen ÇED raporu  10 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Bakanlık, sunulan ÇED raporunu, Komisyon  rapor hakkındaki çaışmaları görüşlerini dikkate alarak proje için  “ÇED Olumlu” yada “ÇED Olumsuz “  kararını 10 iş günü içinde bildirir. Bakanlık ve  Valilik tarfından proje için verilen “ ÇED Olumlu “ yada  “ÇED Olumsuz” kararını internet arcılığıyla halka duyurur.

ÇED Olumlu Karar

Bakanlık tarafınca yapılacak projenin çevresel etki değerlendirme raporunda komisyonca yapılan değerlendirme sonucu gerçekleştirilecek projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin , alınması planlanan önlemlerle birlikte mevzuat ve bilimsel yönetmeliğe göre kabul edilebilir düzeyde olması  durumunda gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca görülmediğini belirten karardır. Gerekli izinler alınarak yatırıma başlanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

ÇED Olumsuz Karar

Çevre Etki Değerlendirme Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmede gerçekleştirmesi istenilen projenin çevre üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle  uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararıdır. ÇED Olumsuz Kararı verilen projeye yatırım yapılamaz. Çed raporu olumsuz kararı verilen proje üzerinde olumsuzluk  nedeni verilen karaları düzelttikten sonra tekrar başvuru yapılabilir.

ÇED İzleme ve Kontrol

 Çevre Etki Değerlendirme Raporunda  Bakanlık tarafından, “ ÇED Olumlu” yada “ ÇED Gerekli Değildir”  kararı verilen projelerde  ÇED Raporu veya Ek-4’e göre proje sahibi hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngürülen ve taahhüt edilen şartları yerine getirip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

Bakanlık gerçekleştirilecek projenin denetimini sırasında  gerekli görmesi durumunda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Proje sahibi proje hakkında yapılacak herhangi bir değişikliği  Yönetmeliğe tabi olarak Bakanlığa ve Valiliğe iletmekle yükümlüdür.